Moien - Eng Bréck fir eis Sprooch - gegrënnt de 16. Abrëll 2005

Eis Sprooch soll keng Barrière, mee eng Bréck sinn tëschent all deenen, déi zu Lëtzebuerg liewen a schaffen.

Dofir huet d'A.s.b.l. MOIEN-Eng Bréck fir eis Sprooch sech als Zil gesat:

  • Lëtzebuergesch Coursen unzebidden (Sprooch, Orthographie, Grammaire)
  • de Gebrauch vun der Sprooch ze fërderen, eng Plattform ze schafen, fir sech am Beräich vun der Lëtzebuerger Sprooch z'informéieren an auszetauschen,
  • d'lëtzebuergesch Kultur a Liewensweis méi zougänglech ze maachen.


Wann Dir un eisen Aktivitéiten intresséiert sidd an eis ënnerstëtze wëllt, kënnt Dir dat maachen, andeems Der Member gitt a 10 € (oder méi) mam Vermierk: Cotisatioun mat Numm an Adress vum Member op den

BIC/Swift: CCPL - IBAN: LU28 1111 2368 0023 0000

vun MOIEN-Eng Bréck fir eis Sprooch a.s.b.l. iwwerweist. Dir gitt dann iwwert eis Aktivitéiten informéiert.  Moien - Eng Bréck fir eis Sprooch - fondée le 16 avril 2005

Notre langue ne doit pas être une barrière mais un pont qui relie tous ceux qui vivent et travaillent au Luxembourg.
C'est pour cette raison que l'association MOIEN-Eng Bréck fir eis Sprooch, a.s.b.l. s'est fixé comme objectif:

  • de proposer des cours de luxembourgeois (langue, orthographe, grammaire),
  • de stimuler l'usage de la langue luxembourgeoise,
  • de créer une plate-forme en vue de s'informer et de faire des échanges dans le domaine de la langue luxembourgeoise,
  • de rendre plus accessible la culture et le mode de vie luxembourgeois.

Si vous êtes intéressés par ces activités et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en devenant membre de notre association et en virant 10 € (ou plus) avec la mention: cotisation ainsi que le nom et l'adresse du membre sur le compte

BIC/Swift: CCPL - IBAN: LU28 1111 2368 0023 0000

de MOIEN-Eng Bréck fir eis Sprooch, a.s.b.l. Vous serez alors informés sur nos diverses activités.  Moien - Eng Bréck fir eis Sprooch - gegründet am 16 April 2005

Unsere Sprache soll kein Hindernis, sondern eine Brücke sein, die all jene verbindet, die in Luxemburg leben und arbeiten.
Deshalb hat der Verein MOIEN-Eng Bréck fir eis Sprooch, a.s.b.l. sich zum Ziel gesetzt:

  • Luxemburgischkurse anzubieten (Sprache, Rechtschreibung, Grammatik),
  • den Gebrauch der luxemburgischen Sprache zu fördern,
  • eine Plattform zu schaffen für alle, die sich im Bereich der luxemburgischen Sprache informieren und Erfahrungen austauschen möchten,
  • den Zugang zur luxemburgischen Kultur und Lebensweise zu erleichtern.

Falls Sie an unseren Aktivitäten interessiert sind und uns unterstützen wollen, können Sie das tun, indem Sie Mitglied werden und 10 € (oder mehr) mit 
Vermerk: Beitrag (cotisation) sowie Name und Adresse des Mitglieds auf das Konto

BIC/Swift: CCPL - IBAN: LU28 1111 2368 0023 0000

von MOIEN-Eng Bréck fir eis Sprooch, a.s.b.l. überweisen. Sie werden dann über unsere Aktivitäten informiert.